จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง บ้านทีโบ๊ะคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 35 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง สำนักพัฒนาได้กำหนดดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง บ้านทีโบ๊ะคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการและสมาชิกในเรื่องการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง บ้านทีโบ๊ะคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการและสมาชิกในเรื่องการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด