จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสาวรส และพริกหวานตามมาตรฐานโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลยวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 37 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสาวรส และพริกหวานตามมาตรฐานโครงการหลวง ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลยวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่เกี่ยวข้องในการจัดการผลผลิตเสาวรสและพริกหวาน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4-6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลยวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่เกี่ยวข้องในการจัดการผลผลิตเสาวรสและพริกหวาน

 


กำหนดการ

 วันที่ 4-6 มีนาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด