จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน เรื่อง การบริหารจัดการและเสริมสร้า่งความเข้มแข็งของชุมชน ณ บ้านห้วยน้ำกืน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 38 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นท่ี่สูง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นท่ี่สูงได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน เรื่อง การบริหารจัดการและเสริมสร้า่งความเข้มแข็งของชุมชน ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ บ้านห้วยน้ำกืน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชนทางด้านการพึ่งพาตนเองและการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ บ้านห้วยน้ำกืน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชนทางด้านการพึ่งพาตนเองและการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


กำหนดการ

 วันที่ 9-11 มีนาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด