จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เรื่อง การบริหารจ้ดการและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ณ บ้านเหล่า ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน: 49 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เรื่อง การบริหารจ้ดการและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ บ้านเหล่า ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้แทนชุมชนและขยายฐานความรู้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ บ้านเหล่า ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้แทนชุมชนและขยายฐานความรู้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด