จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงบการหลวง ณ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ต.แม่นาจร บ้านกองบอด หมู่ที่ 11 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โครงการฯ แม่มะลอ

10 ตุลาคม 2560 อ่าน: 409 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการนจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการนจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงบการหลวง วันที่ 9,11 ตุลาคม 2560 ณ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ต.แม่นาจร บ้านกองบอด หมู่ที่ 11 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โครงการฯ  แม่มะลอ

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

  วันที่ 9,11 ตุลาคม 2560 ณ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ต.แม่นาจร บ้านกองบอด หมู่ที่ 11 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โครงการฯ  แม่มะลอ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

  วันที่ 9,11 ตุลาคม 2560 ณ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ต.แม่นาจร บ้านกองบอด หมู่ที่ 11 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โครงการฯ  แม่มะลอ

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด