จััดเวที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านแม่ไคร้ หมู่ที่ 7 บ้านท่าผา หมู่ที่ 11 อ.แม่แตง และบ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ หมู่ที่ 12 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โครงการฯ ป่าแป๋

10 ตุลาคม 2560 อ่าน: 394 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดจััดเวที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ บ้านแม่ไคร้ หมู่ที่ 7 บ้านท่าผา หมู่ที่ 11 อ.แม่แตง และบ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ หมู่ที่ 12 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โครงการฯ ป่าแป๋

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ บ้านแม่ไคร้ หมู่ที่ 7 บ้านท่าผา หมู่ที่ 11 อ.แม่แตง และบ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ หมู่ที่ 12 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โครงการฯ ป่าแป๋

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ บ้านแม่ไคร้ หมู่ที่ 7 บ้านท่าผา หมู่ที่ 11 อ.แม่แตง และบ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ หมู่ที่ 12 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โครงการฯ ป่าแป๋

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด