จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โครงการฯ ห้วยเขย่ง

10 ตุลาคม 2560 อ่าน: 385 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นท่ี่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นท่ี่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โครงการฯ ห้วยเขย่ง

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โครงการฯ ห้วยเขย่ง

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด