จัดเวที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 ต.คีรีราฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โครงการฯ พบพระ

10 ตุลาคม 2560 อ่าน: 372 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดจัดเวที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 ต.คีรีราฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โครงการฯ พบพระ

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 ต.คีรีราฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โครงการฯ พบพระ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 15 ตุลาคม 2560 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด