จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ี่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านมอโกร และบ้านซอแขะวาคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

10 ตุลาคม 2560 อ่าน: 403 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สำนักพัฒนาได้กำหนดจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ี่สูงแบบโครงการหลวง วันที่ 19,21 ตุลาคม 2560 ณ บ้านมอโกร และบ้านซอแขะวาคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

  วันที่ 19,21 ตุลาคม 2560 ณ บ้านมอโกร และบ้านซอแขะวาคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

  วันที่ 19,21 ตุลาคม 2560 ณ บ้านมอโกร และบ้านซอแขะวาคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด