จัดเวที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ณ บ้านป่าคาสามัคคี บ้านเจียงจาใส บ้านใหม่สันติ บ้านตงจาใส จ. เชียงราย และบ้านปางต้นฆ้อง จ.เชียงใหม่

9 ตุลาคม 2560 อ่าน: 360 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดจัดเวที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ณ บ้านป่าคาสามัคคี บ้านเจียงจาใส บ้านใหม่สันติ บ้านตงจาใส จ. เชียงราย และบ้านปางต้นฆ้อง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ณ บ้านป่าคาสามัคคี บ้านเจียงจาใส บ้านใหม่สันติ บ้านตงจาใส จ. เชียงราย และบ้านปางต้นฆ้อง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ณ บ้านป่าคาสามัคคี บ้านเจียงจาใส บ้านใหม่สันติ บ้านตงจาใส จ. เชียงราย และบ้านปางต้นฆ้อง จ.เชียงใหม่

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด