พิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation

28 พฤศจิกายน 2560 อ่าน: 255 ครั้ง

 

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งมีพิธีลงนาม Record of Discussion on Technical Cooperation โดยมี 4 หน่วยงาน ร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้านการเกษตรภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกวางตุ้ง (Guangdong Academy of Agricultural Sciences หรือ GDAAS) มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยทั้ง 4 หน่วยงาน มีความเห็นตรงกันที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนากิจกรรมคาร์บอนต่ำกับ GDAAS ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาด้าน Recycling Agriculture หรือการหมุนเวียนใช้สิ่งเหลือใช้ในการเกษตร การวิจัยและพัฒนาด้านการให้ปุ๋ยและน้ำในการปลูกผักและไม้ผลที่มีประสิทธิภาพสูง การวิจัยและพัฒนาด้านการใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การฟื้นฟูสมบัติดินและการแก้ปัญหาโลหะหนักในดิน การวิจัยและพัฒนาด้านชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้วิธีการดำเนินงานในความร่วมมือจะมีการจัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยประจำปีโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านเทคนิคในสถานที่หรือแปลงปฏิบัติงานหรือห้องปฏิบัติการ ซึ่งระหว่างการศึกษาดูงานได้รับความอนุเคราะห์ในการประสานงานจากกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

 

 

 

 

Share this:

จิสด้า จับมือกับ สวพส. เปิดสวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mars Garden) จิสด้า จับมือกับ สวพส. เปิดสวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mars Garden) จำลองบรรยากาศและเรื่องราวบนดาวอังคารให้ร่วมค้นหาคำตอบ “มนุษย์จะอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้จริงหรือ?”

สวพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​ สวพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​ ครั้งที่​ 1/2561​ ณ​ ห้องบันเทิงทัพ​ 101 สโมสรบันเทิงทัพ​ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ อ.เมือง​ จ.พิษณุโลก​

สวพส. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​ สวพส. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง​เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปฎิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ตามนโยบายรัฐบาล โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง​เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปฎิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ตามนโยบายรัฐบาล​ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน​

สวพส. ร่วมประชุมในการจัดทำร่างแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ สวพส. ร่วมประชุมในการจัดทำร่างแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ ณ ห้องประชุมโครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

สวพส. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับอำเภอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การประชุมคณะทำงานระดับอำเภอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สวพส. เข้าติดตามเยี่ยมเยีียน การเปิด "ธนาคารชุมชน" ดร.ศิริพงษ์ หังสฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เข้าติดตามเยี่ยมเยีียน การเปิด "ธนาคารชุมชน"

เจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่1/2561 เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่1/2561

“ความสามัคคีคือพลัง กำลังใจมีไว้ให้คนทุ่มเท” บ้านน้ำจูน ” บ้านน้ำจูน ร่วมกับโครงพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ”จัดกิจกรรมรณรงค์การปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าว วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2561”

ดูทั้งหมด