สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

         วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สวพส. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรเทศบาลนครเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย สาธิตวิธีการดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีการฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติภัยแก่เบื้องต้นได้ ซึ่งจะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย ทั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของ สวพส.

         ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้กล่าวว่า สวพส. และอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วบริเวณ โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ดังนั้น สวพส. จึงมีความจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินโครงการดำเนินงานที่เน้นการยกระดับองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการสีเขียว (Green Office) โดยจะต้องมีการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากรของ สวพส. และสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม