สวพส.เข้ารับตรวจประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ

สวพส.เข้ารับตรวจประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2565 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน จัดขึ้นโดย สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

 

ประกอบด้วย

1) นายจาดุร อภิชาตบุตร ตำแหน่ง ผู้ตรวจ PMQA (อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี)

2) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3) นางสาวรานี อิฐรันต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง 3 รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

 
 

ในการนี้ ผลงาน“สลัดความจน ด้วยกลยุทธ์ทางเลือก” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้รับการพิจารณาตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดยคณะกรรมการฯได้เดินทางลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะแม่แฮหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการนำเสนอภาพรวมผลงาน และกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระดับพื้นที่ร่วมกับผู้นำเกษตรกร ผู้แทนหน่วยงานร่วมบูรณาการในอำเภออมก๋อยกว่า 20 หน่วยงาน รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร นายเนาะวา แสงทองรัสมี และร้านค้ากลุ่มวิสาหกิจกาแฟอมก๋อย (TeeKee coffee)

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม