สวพส. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ผลงานแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2564

สวพส. คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ผลงานแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2564

 

 

 วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวิรัตน์   ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2564   โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล  สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับ 3 รางวัล ระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน และ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน  ได้แก่

  • รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม "ชุมชนไม้มีค่า ดูแลรักษา สร้างรายได้"
  • รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม "มั่นคงด้วยอาหาร ธนาคารในป่า รักษาทรัพยากร"
  • รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้ที่ดินจำกัด
  • รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ "ฟื้นฟูป่า พัฒนาน้ำ แก้จนคนบนพื้นที่สูง"

 

 

 

 

              ในการรับรางวัลมีคณะผู้บริหารจาก และผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ที่เกี่ยวข้องกับ สวพส. ร่วมรับรางวัลและแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัล    ซึ่งรางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่มุ่งมั่นและทุ่มเททำงานในชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงพี่น้องเกษตรกร ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งคิดว่าในปีต่อไปทางสถาบันจะได้รับรางวัลในสาขาอื่นๆเพิ่มขึ้น

 

 

รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง โดยจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่

  • สาขาบริการภาครัฐ
  • สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  • สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม