สวพส. เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว

สวพส. เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

 

               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะองค์กร โดยจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโครงการสำนักงานที่สีเขียว (Green Office) เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 - 2570)

              วันที่ 6 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดยนางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการบริหารจัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สวพส. เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานที่สีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

              โดยนางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการบริหารจัดการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของ สวพส. แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ สถาบันได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ท่าน ดังนี้

  1. นางดวงใจ ดวงทิพย์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 เชียงใหม่
  2. นายกิตติกุล สารสุวรรณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี
  3. ดร. มนูญ ใจซื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  4. นายพฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. นายวิบุญชัย บุญเป็งแก้ว   มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชมสำนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสรุปผลการตรวจประเมินโครงการโดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้ง 6 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม