บ่อน้ำสร้างสุขสู่วิถีชีวิตที่มีกิน: การติดตามงานอย่างใกล้ชิด

"บ่อน้ำสร้างสุขสู่วิถีชีวิตที่มีกิน"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารสถาบัน นำโดย ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ ดร.ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ในการติดตามและนิเทศงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ตำบลดงพญา และร่วมวางแผนการใช้น้ำในพื้นที่บ้านน้ำจูน ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

สิ่งที่ได้


● ผลักดันให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จตาม Model โครงการหลวง การทำงานประสานความร่วมมือภายในชุมชนทุกภาคส่วน

 


● ร่วมแรงร่วมใจขุดนาขั้นบันไดเป็นแรงหนุนเสริมให้ชุมชนมีความรู้และเข้มแข็ง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น พึ่งตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม