อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับรางวัลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

           

 

             อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน จากการดำเนินโครงการกจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ และกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ซึ่งสามารถช่วยลดหรือกักเก็บการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 11,596.386 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 

            ในปี 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) เป็นครั้งแรกโดยได้พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เพื่อการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม