องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าศึกษาดูงาน สวพส.

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าศึกษาดูงานพื้นที่ สวพส.

 

 

 

 

      วันที่14 กันยายน 2563 ดร.ทินรัตน์ พิทักษ์พงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ สวพส. จัดประชุมและต้อนรับ นายณัฐพจน์ ตรังคิณีนาถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและกำกับองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ สวพส. ในการดำเนินงานตามนโยบาย PMQA 4.0 และการทำงานให้เป็นองค์กรโปร่งใส่ ทำให้ สวพส. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จาก  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และรางวัล ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9  จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้แลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันและเป็นแนวทางให้ได้รางวัลในปีต่อไป จากนั้น คณะได้เดินทางไปยัง  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  ซึ่งที่เป็นพื้นที่ดำเนินงานและได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดี ในผลงาน  “ปางแดงใน จากภูเขาสีทองสู่ภูเขา สีเขียว” ซึ่งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานและนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม