ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยม สวพส.

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยม สวพส.

 

 

 

           นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยได้แนะนำเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงาน ซึ่งต้องให้มีตลาดรองรับ และปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการยกระดับการพัฒนาช่องทางการตลาดเกษตรกรสู่ตลาดออนไลน์ โดยจะมีการพัฒนาให้ความรู้กับสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานของสถาบัน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม