สวพส. ลงพื้นที่ให้ความรู้ “การประเมิน ITA”

          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สวพส. ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ นำทีมเจ้าหน้าที่ สวพส. ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำแม่ปิง จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ บ้านห้วยเป้า บ้านปางแดงใน บ้านปางมะโอ บ้านผาแตก และบ้านป่าแป๋ โดยให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (การประเมิน ita)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องเข้าร่วมการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และลดการทุจริต

          พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกรผู้นำร่วมทำแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)​ หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่องานกับสถาบัน โดยเฉพาะเกษตรกรบนพื้นที่สูงในฐานะที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลักของสถาบัน ซึ่งเป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลของสถาบัน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรลงทะเบียนใช้งาน line ของดีพื้นที่สูง ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข่าวสารของสถาบัน

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม