สวพส. ส่งมอบอุปกรณ์สู้ไวรัส COVID-19 ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มช

สวพส. ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มช

 

 

 

           วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยนายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนสถาบันมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

1) หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 1,000 ชิ้น ผลิตโดยเจ้าหน้าที่สถาบัน จากการจัดกิจกรรมจิตอาสา “สวพส. รวมใจผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) เพื่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19”

2) หน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 500 ชิ้น ผลิตโดยกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จังหวัดตาก และกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานของสถาบัน

           โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะได้นำไปใช้ในภารกิจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม