แม่จริม ร่วมมือสู้ภัยแล้ง

   

 

 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของเกษตรกรในการก่อสร้างโรงเรือนเหล็กในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกลุ่มเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนอย่างน้อยจำนวน 10 โรงเรือน และมีทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้ามาดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลภายในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแม่จริม จังหวัดน่าน

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม