มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี

10 กันยายน 2562 อ่าน: 891 ครั้ง

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวง ตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 50 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวงสืบไป ทางมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน) จึงได้กำหนดจัด งานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

          สำหรับงานโครงการหลวง 2562 ปีนี้ จะจัดขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่อันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการจัดงานโครงการหลวง 2562 เป็นการจัดงานในรูปแบบงานแฟร์ ร่วมกับการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ภายในอาคารหอประชุมใหญ่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงเส้นเวลา 4 ยุคสมัย ของโครงการหลวง ได้แก่ ยุคต้น-บุกเบิก พ.ศ.2512-2534 ยุคกลาง พ.ศ.2535-2547 ยุคพัฒนาตามแบบโครงการหลวง พ.ศ.2548-2559 ยุคสืบสาน รักษา ต่อยอด พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน สู่อนาคต นิทรรศการผลงานความก้าวหน้า และการขยายผลการพัฒนาตามแบบโครงการหลวงไปสู่พื้นที่สูงแห่งอื่นๆ ของประเทศไทย การจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย การจัดงานครั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำถุงผ้า หรือ ตะกร้า มาบรรจุสินค้ากลับด้วย

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1111830?fbclid=IwAR0ckGVENuqUta5JbmjSDYzWFYKGUKMPVYJ1U3gNu6-CZISksErk41OYDfI

Share this:

สวพส . จัดเวที พี่สอนน้องในพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ "สวพส . ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” โดยการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ และสามารถขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ

สวพส. จัดกิจรรม สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม“สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม world soil day ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” กิจกรรมเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สวพส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ สวพส. ร่วมพิธีววางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

สวพส. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 สวพส.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงาน สวพส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ต้อนรับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระจำกัด ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ดูทั้งหมด