มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวง ตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 50 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวงสืบไป ทางมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน) จึงได้กำหนดจัด งานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

          สำหรับงานโครงการหลวง 2562 ปีนี้ จะจัดขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่อันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการจัดงานโครงการหลวง 2562 เป็นการจัดงานในรูปแบบงานแฟร์ ร่วมกับการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ภายในอาคารหอประชุมใหญ่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงเส้นเวลา 4 ยุคสมัย ของโครงการหลวง ได้แก่ ยุคต้น-บุกเบิก พ.ศ.2512-2534 ยุคกลาง พ.ศ.2535-2547 ยุคพัฒนาตามแบบโครงการหลวง พ.ศ.2548-2559 ยุคสืบสาน รักษา ต่อยอด พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน สู่อนาคต นิทรรศการผลงานความก้าวหน้า และการขยายผลการพัฒนาตามแบบโครงการหลวงไปสู่พื้นที่สูงแห่งอื่นๆ ของประเทศไทย การจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย การจัดงานครั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำถุงผ้า หรือ ตะกร้า มาบรรจุสินค้ากลับด้วย

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1111830?fbclid=IwAR0ckGVENuqUta5JbmjSDYzWFYKGUKMPVYJ1U3gNu6-CZISksErk41OYDfI

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม