สวพส. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​

30 มีนาคม 2561 อ่าน: 280 ครั้ง

 

 

                    วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ณ โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสาคร​ รุ่งเรือง​ เป็นประธานที่ประชุมสรุปร่วมกันดังนี้
1. กำหนดพื้นที่ดำเนินการในแผนแม่บท เป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ 1)หย่อมบ้านาอ่อน 2)บ้านกึ๊ดสามสิบ 3)บ้านห้วยซลอบ และ 4) บ้านมโนรา โดยมอบ สำนักอนุรักษ์พื้นที่ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจำนวนพื้นที่ดำเนินการคิดเป็นกี่ไร่ ตลอดจนจัดทำพื้นที่ที่ดินทำกินรายแปลงของชาวบ้านให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินการสำนักอนุรักษ์ที่​ 16​ สาขาแม่สะเรียง เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานต่อไป

2.เขียนโครงการ เสนอของบประมาณจังหวัด (งบเหลือจ่าย) ในการดำเนินงาน 1)พาผู้นำและชาวบ้าน 15 คน ไปศึกษาดูงานที่ โครงการขยายผลแบบโครงการหลวงสบเมยแม่สามแลบ 2)การประชุมจัดทำแผนแม่บทฯจำนวน 3 ครั้ง 3)การจัดทำแปลงสาธิต/พื้นที่ต้นแบบการขยายผลแบบโครงการหลวงบ้านนาอ่อน

3. ให้สำนักอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ทำคำสั่งเพิ่มเติมคณะทำงาน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ขอให้เพิ่ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดืืแม่ฮ่องสอน และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าขึ้นตรงต่อการกำกับดูแลของนายอำเภออยู่แล้ว ให้ตัดออก

4.ให้สำนักอนุรักษ์พื้นที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดทำปฏิทินการดำเนินงานภาพรวม แจ้งคณะทำงานทราบ

5.ให้สำนักอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมหารือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดทำยกร่างแผน ตารางรายละเอียดการจัดทำแผน แจ้งคณะทำงานฯ เสนอโครงการ มาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนภาพรวมต่อไป นำเรียนเพื่อคณะทำงานโปรดทราบ

 

 

 

Share this:

สวพส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนงานวันดินโลก (World Soil Day) คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนงานวันดินโลก (World Soil Day) และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ โครงการพระราชดำริห้วยตึงเฒ่า หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ได้เห็นชอบการกำหนดให้วันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น "วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กว่า 80 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสรุปแผนบูรณาการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการคณะกรรมการอำนวยการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สวพส. จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2561

สวพส. ร่วมต้อมรับ องคมนตรีและคณะ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ร่วมต้อมรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ

สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการในพื้นที่คลองลาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง จัดกิจกรรมปลูกป่า รักษาต้นน้ำ ดอยแม่สลอง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง จัดกิจกรรมปลูกป่า รักษาต้นน้ำ ดอยแม่สลอง

ดูทั้งหมด