สวพส. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​

30 มีนาคม 2561 อ่าน: 67 ครั้ง

 

 

                    วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ณ โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสาคร​ รุ่งเรือง​ เป็นประธานที่ประชุมสรุปร่วมกันดังนี้
1. กำหนดพื้นที่ดำเนินการในแผนแม่บท เป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ 1)หย่อมบ้านาอ่อน 2)บ้านกึ๊ดสามสิบ 3)บ้านห้วยซลอบ และ 4) บ้านมโนรา โดยมอบ สำนักอนุรักษ์พื้นที่ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจำนวนพื้นที่ดำเนินการคิดเป็นกี่ไร่ ตลอดจนจัดทำพื้นที่ที่ดินทำกินรายแปลงของชาวบ้านให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินการสำนักอนุรักษ์ที่​ 16​ สาขาแม่สะเรียง เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานต่อไป

2.เขียนโครงการ เสนอของบประมาณจังหวัด (งบเหลือจ่าย) ในการดำเนินงาน 1)พาผู้นำและชาวบ้าน 15 คน ไปศึกษาดูงานที่ โครงการขยายผลแบบโครงการหลวงสบเมยแม่สามแลบ 2)การประชุมจัดทำแผนแม่บทฯจำนวน 3 ครั้ง 3)การจัดทำแปลงสาธิต/พื้นที่ต้นแบบการขยายผลแบบโครงการหลวงบ้านนาอ่อน

3. ให้สำนักอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ทำคำสั่งเพิ่มเติมคณะทำงาน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ขอให้เพิ่ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดืืแม่ฮ่องสอน และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าขึ้นตรงต่อการกำกับดูแลของนายอำเภออยู่แล้ว ให้ตัดออก

4.ให้สำนักอนุรักษ์พื้นที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดทำปฏิทินการดำเนินงานภาพรวม แจ้งคณะทำงานทราบ

5.ให้สำนักอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมหารือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดทำยกร่างแผน ตารางรายละเอียดการจัดทำแผน แจ้งคณะทำงานฯ เสนอโครงการ มาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนภาพรวมต่อไป นำเรียนเพื่อคณะทำงานโปรดทราบ

 

 

 

Share this:

จิสด้า จับมือกับ สวพส. เปิดสวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mars Garden) จิสด้า จับมือกับ สวพส. เปิดสวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mars Garden) จำลองบรรยากาศและเรื่องราวบนดาวอังคารให้ร่วมค้นหาคำตอบ “มนุษย์จะอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้จริงหรือ?”

สวพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​ สวพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค​ 3​ ครั้งที่​ 1/2561​ ณ​ ห้องบันเทิงทัพ​ 101 สโมสรบันเทิงทัพ​ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ อ.เมือง​ จ.พิษณุโลก​

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง​เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปฎิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ตามนโยบายรัฐบาล โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง​เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปฎิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ตามนโยบายรัฐบาล​ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน​

สวพส. ร่วมประชุมในการจัดทำร่างแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ สวพส. ร่วมประชุมในการจัดทำร่างแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯ ณ ห้องประชุมโครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

สวพส. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับอำเภอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การประชุมคณะทำงานระดับอำเภอโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สวพส. เข้าติดตามเยี่ยมเยีียน การเปิด "ธนาคารชุมชน" ดร.ศิริพงษ์ หังสฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เข้าติดตามเยี่ยมเยีียน การเปิด "ธนาคารชุมชน"

เจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่1/2561 เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่1/2561

“ความสามัคคีคือพลัง กำลังใจมีไว้ให้คนทุ่มเท” บ้านน้ำจูน ” บ้านน้ำจูน ร่วมกับโครงพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ”จัดกิจกรรมรณรงค์การปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าว วันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2561”

สวพส. ร่วมงาน Kick Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน แม่แจ่มโมเดลพลัส สวพส. ร่วมงาน Kick Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน แม่แจ่มโมเดลพลัส และรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด