This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประกาศ: 28 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สำนักพัฒนา
ประกาศ: 28 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2557
- ประกาศ ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานติดตามและประเมินผล กลุ่มติดตามและประเมินผลประจำสำนักยุทธศาสตร์และแผน
ประกาศ: 27 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2557
- ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักพัฒนา
ประกาศ: 26 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ: 18 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
ประกาศ: 17 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 8 ธันวาคม 2557
- ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร
ประกาศ: 13 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2557
- ประกาศ ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานเลขานุการ
ประกาศ: 6 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ: 6 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ครวจสอบภายใน
ประกาศ: 6 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 5 พฤศจิกายน 2557 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แนะนำองค์ความรู้
ผักเฮือด

ผักเฮือด

ผักเฮือดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสกุลเดียวกับไทรและมะเดื่อ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว


บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

เครือฝานเป็นแว่นรับประทานกับน้ำผึ้งแก้ไข้ หรือดองในน้ำผึ้งรับประทานบำรุงกำลัง ใช้เข้ายาร่วมกับเพชรสังฆาต เป็นยารักษาอาการปวดกระดูก หรือทุบแล้วแช่น้ำผสมน้ำผึ้งดื่มแก้หวัด


กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เป็น ไม้เถาเลื้อยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปหัวใจ โคนใบปิดปลายใบแหลม เถาแห้งนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยขับปัสวะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน