This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศ ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ
ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2558 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2558
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ: 24 พฤศจิกายน 2558 | สิ้นสุด: 4 ธันวาคม 2558
- ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศ: 23 พฤศจิกายน 2558 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2558
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตและประสานด้านงานตลาด
ประกาศ: 19 พฤศจิกายน 2558 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักวิจัย
ประกาศ: 17 พฤศจิกายน 2558 | สิ้นสุด: 1 ธันวาคม 2558
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แนะนำองค์ความรู้
เฮมพ์ หรือ กัญชง

เฮมพ์ หรือ กัญชง

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้เส้นใยเฮมพ์เพื่อนำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเส้นใยเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


กีวีฟรุต

กีวีฟรุต

กีวีฟรุตเป็นไม้ผลเขตหนาว อยู่ในวงค์ Actinidiaceae ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตอนเหนือของหุบเขาแยงซี


แกงแค

แกงแค

แกงแคเป็นอาหารภาคเหนือที่นิยมกันมากชนิดหนึ่ง เป็นแกงรวมผักหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผักที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 1

กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำถิ่นของไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งพบครั้งแรกโดยอาจารย์เกษม จันทรประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) ที่น้ำตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน