This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักวิจัย
ประกาศ: 23 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
- ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2557
- ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการงานเลขานุการ
ประกาศ: 16 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2557
- ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ: 11 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2557

แนะนำองค์ความรู้
มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วิน


การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 5

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 5

พรรณไม้งามที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามาภิไธย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีหลายชนิด ในโอกาสนี้จะได้นำเสนออีก 3 ชนิด ได้แก่ โมกราชินี มหาพรหมราชินี และบัว ควีนสิริกิติ์


พลับ Persimmon

พลับ Persimmon

พลับเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปได้มาก สามารถขึ้นได้ดีในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน