This is an example of a HTML caption with a link.
 

โพสต์: 20 มีนาคม 2556     อ่าน: 3,305 ครั้งพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำนักราชเลขาธิการ
ตรวจเยี่ยมโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”


        เมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารและกำกับดูและโครงการ  “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานอำนวยการโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” นำคณะกรรมการบริหารเข้าตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการบริหารได้แก่
นายชวลิต ชูขจร
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายบรรพต หงส์ทอง
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันเอกศุภชัย วิเชียรวงษ์
หัวหน้าฝ่ายสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

นายอนุโลม มีกุล
ผู้เชี่ยวชาญงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

นายสาคร ประไพพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

        ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ  “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ  ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน โดยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ได้รับความร่วมมือจาก นางนฤมล  ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ว่าได้ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการด้วย

        พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำนักราชเลขาธิการ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ตรวจเยี่ยม โครงการพระราชดำริปางตอง 3 บ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสำนักงานบริหารพื้นที่ 16 สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนัทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

        จากนั้นพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ เดินทางไปยังตรวจเยี่ยมศูนย์ไผ่ศึกษาแม่ฮ่องสอน ศูนย์ไผ่ศึกษาแม่ฮ่องสอนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนองแนวพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาและการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ รวมทั้งอาศัยศักยภาพที่สวยงามของธรรมชาติสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้โครงการได้มีแผนนำพันธุ์ไผ่ชนิดต่างๆ มาปลูกเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาด้านไม้ไผ่ ด้านนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ รวมทั้งการจัดสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเอื้อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        ต่อด้วยเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรกรรมปลายน้ำ บ้านทุ่งกองมู  ตำบลปางหมู โดยมีชาวบ้านมาให้การต้อนรับ และบรรยายเรื่องการเกษตรของบ้านทุ่งกองมู และเน้นไปที่การจัดสรรปันน้ำใช้ในแปลงเกษตรโดยมีระบบเปิดปิดทางเดินน้ำ ซึ่งมีระบบจัดการที่ดี โดยสามารถทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรจากชุมชนอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานได้

        นายชวิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำนั้นมีองค์กรท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก  จึงควรที่จะทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพราะทุกฝ่ายต่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเดียวกันคือ การพัฒนาชุมชนชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

 

 

 

 

 

 

   


ที่มา: นายพีระพล ดำงาม
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แท็ก: กิจกรรม สวพส.    

กิจกรรมอื่นๆ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน

0