จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง มาตรฐาน GMP/HACCP (Codex Alimentarius) และการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน ณ ห้องประชุมศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 11 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง มาตรฐาน GMP/HACCP (Codex Alimentarius) และการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน ในวันที่ 16 กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาบุคลากรงานคัดบรรจุเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ศูนย์/สถานีฯ นำความรู้ที่ได้รับจาการฝึกอบรมไปใช้ควบคุมดำเนินงานได้อย่างถูกวิธี

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 16 กรกฎาคม  2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อพัฒนาบุคลากรงานคัดบรรจุเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ศูนย์/สถานีฯ นำความรู้ที่ได้รับจาการฝึกอบรมไปใช้ควบคุมดำเนินงานได้อย่างถูกวิธี

 


กำหนดการ

 วันที่ 16 กรกฎาคม  2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด