จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 15 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ

 

หลักการและเหตุผล

 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบแนวทางปฏิบัติในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ประสบการณ์ และสะท้อนปัญหาอุปสรรคการทำาน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบแนวทางปฏิบัติในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ประสบการณ์ และสะท้อนปัญหาอุปสรรคการทำาน

 


กำหนดการ

 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด