จัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

11 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 14 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ได้กำหนดการจัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนให้มีใจรักที่จะปลูกต้นไม้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19 สิงหาคม 2561  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนให้มีใจรักที่จะปลูกต้นไม้

 


กำหนดการ

 วันที่ 19 สิงหาคม 2561

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด