จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 20 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ครั้งที่ 3/2561  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด