กลับไปใช้เว็บรูปแบบเดิม

ข่าวสารและกิจกรรม สวพส.

งาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี4”

26 กรกฎาคม 2559 อ่าน: 47 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี4” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมชี้แจงแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

21 กรกฎาคม 2559 อ่าน: 82 ครั้ง

สำนักยุทธศาสตร์และแผนและสำนักพัฒนา ได้จัดประชุม “ชี้แจงแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)” ใน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2559

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

12 กรกฎาคม 2559 อ่าน: 46 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

10 พฤษภาคม 2559 อ่าน: 264 ครั้ง

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559

28 เมษายน 2559 อ่าน: 500 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559

7 เมษายน 2559 อ่าน: 265 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559

ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด
แนะนำลิงค์น่าสนใจ

แนะนำองค์ความรู้ งานวิจัย งานพัฒนาบนพื้นที่สูง

4 เมษายน 2559 อ่าน: 1,175 ครั้ง

งาม้อนหรืองาขี้ม้อน (Perilla frutescens) เป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่ปลูกกันมานานในพื้นที่ภาคเหนือของไทย เป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเพรา โหรพา แมงลัก ส่วนใหญ่จะปลูกกันในพื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝน งาม้อนสามารถบริโภคในรูปแบบต่างๆ

3 มีนาคม 2559 อ่าน: 442 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 447 ครั้ง

หวายเป็นพืชป่าพวกปาล์มเลื้อยมีหนาม พบมากในป่าเขตร้อน มีชนิดและพันธุ์หลากหลาย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายของพันธุกรรมหวายมากที่สุดในโลก ในประเทศไทยพบว่ามีประมาณ 60 ชนิด 6 สกุล คิดเป็นครึ่งหนึ่งของสกุลหวายที่มีอยู่ในโลก หวายเป็นพืชท้องถิ่นที่ชุมชนบนพื้นที่สูงยังคงมีการใช้ประโยชน์ในแง่การบริโภคและใช้สอย

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 531 ครั้ง

พื้นที่สูงหลายแห่งในประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวไทยภูเขา โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ชนิดพืชที่นิยมปลูกมากคือ ผักตระกูลกะหล่ำ มะเขือ พริก ข้าวโพด ไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาว กาแฟ ซึ่งบางชนิดมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีปริมาณมาก ผลคือ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 391 ครั้ง

โครงการหลวงได้พัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่สูงต่างๆ ของพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวม 38 แห่ง โดยอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดไปยังประชากรชาวเขาในกลุ่มเป้าหมาย ในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ ทำให้อัตราการตัดไม้ทำลายป่าลดลง

18 ตุลาคม 2558 อ่าน: 463 ครั้ง

ในวารสาร สวพส. หลายฉบับที่ผ่านมาผู้อ่านคงได้ทราบถึงวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพหลากหลายรูปแบบแล้วนะครับ สำหรับในฉบับนี้ผมจะขอนำเสนอรูปแบบการทำปุ๋ยหมักรูปใหม่ที่แปลกไปจากแบบเดิมที่ทุกท่านรู้จัก ซึ่งรับรองว่าการทำปุ๋ยหมักวิธีนี้ทุกท่านสามารถจะนำไปปรับใช้ในไร่ในสวนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคนที่ที่มีไร่มีสวนเป็นที่ดอน

การปลูกเสาวรสหวานคุณภาพดี

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อลดมลภาวะและเป็นพลังงานสำหรับใช้ในครัวเรือน

ปลูกเงาะบนดอย สร้างป่า สร้างรายได้ ไม่ต้องเผา

การปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้ ช่วยลดการเผา เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้

โครงการขยายผลโครงการหลวง
ถ้ำเวียงแก

บ้านถ้ำเวียงแก
ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

อ่านต่อ
โครงการขยายผลโครงการหลวง
ปางหินฝน

บ้านปางหินฝน
ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ
โครงการขยายผลโครงการหลวง
แม่สอง

บ้านแม่สอง
ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

อ่านต่อ
โครงการขยายผลโครงการหลวง
แม่สลอง

บ้านแม่สลอง
ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

อ่านต่อ
แนะนำ สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548

วิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ
รวมลิงค์เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อ สวพส.
โทรศัพท์:
053-328496-8
โทรสาร:
053-328494, 053-328229
ที่อยู่:
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
วัน เวลาราชการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
E-mail:
info@hrdi.or.th
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน
128 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
054-600-276

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-114-110-5

0